เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

เพื่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และมาตรการ CBAM การปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปที่ผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้านำเข้าต้องมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากสภาพปัญหา โอกาส และความท้าทายดังกล่าว ทำให้รัฐบาลเร่งปรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่โมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “BCG Model” คือ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่มีความเป็นเลิศและยั่งยืนสู่สากล โดยส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ด้วยการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีชีวภาพหรือกระบวนการทางเคมีชีวภาพในการผลิตเส้นใยจากวัสดุทางการเกษตร เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอในอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ วัสดุกันกระแทกและบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ แผ่นกรองเชื้อโรคในอุตสาหกรรมอาหาร และวัสดุชีวภาพทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ รวมถึงบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือให้เป็นกลไกสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป (Sustainable Development Goals: SDGs)

กลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวน 6 กิจการ

สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อุตสาหกรรมที่ต้องการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG Model อาทิ อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ วัสดุและพลาสติกชีวภาพ พลังงาน ยาและการแพทย์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ

พื้นที่ดำเนินการ
กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี หรือพื้นที่อื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/TZhNXoCn9gvNzh3A8

สมัครเข้าร่วมได้วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (DIPROM ITC)
Website : www.itc.or.th , www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

ดาวน์โหลด