Innovation Development

เป็นศูนย์กลางในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และช่วยเหลือ SMEs ในการเป็นหน่วยงาน R&D ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Material Development


เป็นศูนย์พัฒนาและให้ความรู้ด้านวัสดุพลาสติกทั่วไป พลาสติกเชิงวิศวกรรม และพลาสติกชีวภาพ และเป็นหน่วยงานให้ความรู้ด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

Material Selection E-library


เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก สารเติมแต่ง และเคมีชีวภาพ

Product Design


บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหรกรมพลาสติกหรือผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจใหม่ (Start Up)

Prototype


บริการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการและผู้ประกอบใหม่เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ไปลงทุนหรือทดลองตลาด สำหรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่