Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการสร้างนักออกแบบวิศวกรรม ด้วยโปรแกรมออกแบบ 3มิติ ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 02-12-2021
 • สิ้นสุด 02-11-2021
 • เวลา 14:00:00-15:30:00

หลักสูตร The challenges of flexible packaging toward circular economy

1500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 16-12-2021
 • สิ้นสุด 16-12-2021
 • เวลา 13:00:00-16:00:00

สัมมนาหัวข้อ Energy Saving for Industry จัดการพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 24-11-2021
 • สิ้นสุด 24-11-2021
 • เวลา 10:00:00-11:30:00

Next Station Digital Healthcare : เตรียมความพร้อมก่อนจะตกขบวน!

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 11-11-2021
 • สิ้นสุด 11-11-2021
 • เวลา 09:00:00-12:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth