Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

สัมมนา สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับอุตสาหรรมอ้อยและน้ำตาล ผ่านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 2020-10-09
 • สิ้นสุด 2020-10-09
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

สัมมนา ชี้ทางรอด สร้างทางลัด เพิ่มประสิทธิภาพสู่ Industry 4.0

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 2020-09-08
 • สิ้นสุด 2020-09-08
 • เวลา 13:00:00-16:30:00

หลักสูตรอบรม Flexible Packaging for Food Industry

2000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 2020-09-15
 • สิ้นสุด 2020-09-15
 • เวลา 08:30:00-16:30:00

Bio Plastics Packaging and New Normal Life สัมมนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่”

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 2020-08-27
 • สิ้นสุด 2020-09-03
 • เวลา 01:30:00-01:30:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth