Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา เทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจชีวภาพและองค์ความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และก๊าซเรือนกระจก

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 06-06-2023
 • สิ้นสุด 08-06-2022
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

รับสมัครผู้ประกอบการร่วมส เทคนิคการเป่าถุงพลาสติกระดับ พื้นฐาน รุ่นที่ 8

6000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 04-04-2023
 • สิ้นสุด 05-04-2023
 • เวลา 09:00:00-17:00:00

สถาบันพลาสติก เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมสัมมนาประจำปี ในหัวข้อ “Forwarding to Plastics Supply Chain Sustainability 2023 ทันเทรนด์โลก เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

3500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 23-03-2023
 • สิ้นสุด 23-03-2023
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

หลักสูตรเทคนิคการฉีดพลาสติก พื้นฐาน รุ่นที่ 23

8000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 25-04-2023
 • สิ้นสุด 27-04-2023
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth