Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

หลักสูตร เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก ISBM : INJECTION STRETCH BLOW MOULDING รุ่นที่ 8

6000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 22-08-2024
 • สิ้นสุด 23-08-2024
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

Flexible Packaging : design, production and opportunities to enhance performance and sustainability

1500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 28-08-2024
 • สิ้นสุด 28-08-2024
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

หลักสูตรเทคนิคการเป่าถุงพลาสติกระดับ พื้นฐาน รุ่นที่ 13

6000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 24-07-2024
 • สิ้นสุด 25-07-2024
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

หลักสูตร สารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก (ADDITIVE FOR PLASTIC INDUSTRY) รุ่นที่ 6

3000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 17-07-2024
 • สิ้นสุด 17-07-2024
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth