Training

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและช่างเทคนิค ให้มีความสามารถในการพัฒนาการผลิตให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก

หลักสูตร Online Training


ระบบที่จะช่วยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้กับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยสามารถจัดหลักสูตรและเนื้อหาที่เหมาะสมกับพนักงานในสถานประกอบการ

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา (Public Training)


บริการฝึกอบรมหลักสูตรและสัมมนาเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจพลาสติก โดยมีหลักสูตรทั้งภาคทฤฎีและภาคปฏิบัติโดยแบ่งเป็นระดับการเรียนให้เหมาะสมกับทักษะผู้ที่สนใจเรียน

หลักสูตร Inhouse Training


หลักสูตร ฝึกอบรมและสัมมนาเฉพาะสถานประกอบการ (Inhouse Training)

HR Solution


ระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ และวัดระดับทักษะด้วยตนเอง