ผู้บริหาร

 

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก