ความเป็นมา

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 
"สถาบันพลาสติก"

มุ่งหวังเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
และการปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ได้แก่

"ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม"

"ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์"

"วิจัยและพัฒนา วัตถุดิบ/ห้องทดสอบ กระบวนการการผลิต"

"พัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก"

"ส่งเสริมศักยภาพทางการตลาด"

"สนับสนุนการวางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก"

 

หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างฐานข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติก

วิสัยทัศน์ของสถาบันพลาสติก (Vision)
“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

(Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver)

พันธกิจของสถาบันพลาสติก (Mission)

เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบพร้อมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน สถาบันพลาสติกในฐานะ
หนึ่งในฟันเฟืองของกระบวนการพัฒนาจึงมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

"มุ่งมั่นที่เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา (Think Tank) ให้กับหน่วยงานที่กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน"

"มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดสายโซ่มูลค่าในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อนำไทยสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลาสติกอาเซียน"

"มุ่งมั่นเป็นหน่วยปฏิบัติการ ที่จะดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก"