รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม โครงการ 4.2 - 1 การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนำมาซึ่งปัญหาด้านต่างๆ และเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในภาคชนบทและมีอาชีพเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นรากฐาน
ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมาฐานรากของประเทศอยู่ในสภาพที่ประสบปัญหาหลากหลายด้าน เช่น ปัญหาการขาดปัจจัยการผลิตไร้ที่ดินทำกินเข้าไม่ถึงแหล่งทุน ขาดความรู้ในการผลิต เป็นต้น
เมื่อมีผลผลิตล้นเกินก็เกิดปัญหาด้านการตลาด พืชผลราคาตกต่ำทำให้มีปัญหาหนี้สิน มีปัญหาในครัวเรือนและสังคมติดตามมา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกลของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center: ITC) ที่มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเครือข่าย และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีกลไกที่เป็นการบริการเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และบรรจุภัณฑ์ (Pilot Plant) แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การนำเอาแนวคิด หรืองานวิจัย มาผ่านกระบวนการออกแบบใหม่หรือต่อยอดให้เหมาะสมกับการผลิต การทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมการทดสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือดิจิทัลในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้มีกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ภายใต้ ภายใต้ "โครงการ 4.2 - 1 การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดยส่งเสริมองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี การประยุกต์หรือต่อยอดงานวิจัยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกออบการ อันจะเป็นการสร้างเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 5 กิจการ สาขา
- อุตสาหกรรม S-Curve
- อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
- อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
- อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- อุตสาหกรรมเซรามิค
- อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดลำปาง หรือพื้นที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/Uoe6yTzLKpyfsJj27

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (DIPROM ITC)
Website : www.itc.or.th , www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

ดาวน์โหลด