รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก (Circular Enterprise)

          เพื่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และมาตรการ CBAM การปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปที่ผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้านำเข้าต้องมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากสภาพปัญหา โอกาส และความท้าทายดังกล่าว ทำให้รัฐบาลเร่งปรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่โมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “BCG Model”คือ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


          กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการประกอบการที่มีความเป็นเลิศและยั่งยืนสู่สากล โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา อาทิ (1) Circular supplies ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียน โดยสนับสนุนการใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้หรือย่อยสลายได้ทั้งหมดในกระบวนการผลิต (2) Resource recovery ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสีย (Waste) หรือผลพลอยได้ (By Product) จากกระบวนการผลิต (3) Product life extension การยืดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่งผลให้ปริมาณของเสียในระบบลดลง ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงได้ดำเนินกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก (Circular Enterprise)

กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ภาคการผลิต จำนวน 5 กิจการ

สาขาเป้าหมาย อุตสาหกรรมที่ต้องการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG Model ในอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ดำเนินการ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/4ZkspmBc2SqyJtux6

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (DIPROM ITC)
Website : www.itc.or.th , www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

ดาวน์โหลด