รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            เพื่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และมาตรการ CBAM การปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปที่ผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้านำเข้าต้องมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากสภาพปัญหา โอกาส และความท้าทายดังกล่าว ทำให้รัฐบาลเร่งปรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่โมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “BCG Model” คือ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

            ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่มีความเป็นเลิศและยั่งยืนสู่สากล โดยส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ด้วยการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีชีวภาพหรือกระบวนการทางเคมีชีวภาพในการผลิตเส้นใยจากวัสดุทางการเกษตร เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาผลิตจากวัสดุและเส้นใยธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียบการค้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 กิจการ

สาขาเป้าหมาย อุตสาหกรรมที่ต้องการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG Model
1. อุตสาหกรรมเกษตร
2. อุตสาหกรรมอาหาร
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
4. อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
5. อุตสาหกรรมวัสดุ
6. อุตสาหกรรมพลังงาน
7. อุตสาหกรรมยาและการแพทย์
8. อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ
5. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/ADEBWCfv6Qbg5Zbj8

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (DIPROM CENTER 9)
Website : www.itc.or.th , www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

ดาวน์โหลด