โครงการ SIAM PIECES ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้อุปโภคบริโภค ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย

สถาบันพลาสติก ความร่วมมือ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธมิตร

 

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการของพลาสติกหลังการใช้งานในภาพรวมของทั้ง Value Chain

จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มอัตราการนําขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์และป้องกันขยะพลาสติกหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ภายใต้ : โครงการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model)

สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ซึ่ง สถาบันพลาสติก ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้ดำเนินงาน หลังจากเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่ทางสถาบันพลาสติกได้ร่วมภาภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อมและปัญหาจากขยะให้น้อยลง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ทั้งนี้เพื่อให้โมเดลในการดูแลปัญหาเป็นไปอย่างสมบูรณ์และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากกลุ่มผู้ใช้งาน และผู้อุปโภค (End User) อย่างเรา 

ในการนี้โครงการ SIAM PIECES ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ใช้งานบรรจุภัณฑ์ และ ผู้อุปโภค (End User) ทุกท่านร่วม ตอบแบบสอบถามเพื่อสร้างโมเดลที่เหมาะสมสำหรับส่งเศษพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน Cercular Economy ของประเทศ โดยแบบสอบถามจะมีการสำรวจพฤติกรรมการทิยขยะ ของผู้บริโภคบริเวณห้างสรรถสินค้า (บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด) และนำมาสู่แบบแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้อุปโภคบริโภค ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่

ทุกท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ CLICK

หรือ Scan QR Code ได้ที่

สามารถอ่านเพิ่มเติมข้อมูลและความสำคัญของโครงการได้ที่นี้ :

https://www.thaiplastics.org/document_page.php?id=1001

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นชิ้นส่วน (Piece) จิ๊กซอว์ที่สำคัญในการจัดการขยะพลาสติก สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย สู่ความยั่งยืน

ดาวน์โหลด