SIAM PIECES โมเดลเส้นทางการจัดการพลาสติกใช้แล้วครบวงจร

สถาบันพลาสติก ความร่วมมือ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธมิตร

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการของพลาสติกหลังการใช้งานในภาพรวมของทั้ง Value Chain

จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มอัตราการนําขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์และป้องกันขยะพลาสติกหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

 

ภายใต้ : โครงการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model)

สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ซึ่ง สถาบันพลาสติก ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้ดำเนินงาน

 .

สามารถอ่านเพิ่มเติมข้อมูลและความสำคัญของโครงการได้ที่นี้ :

https://www.thaiplastics.org/document_page.php?id=1001

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : คลิก

พบกันวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ZOOM Application) เวลา 13.00-14.30 น.

ร่วมทำแบบสำรวจเพื่อสร้างแนวทางการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม : คลิก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Website: www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4

 

ดาวน์โหลด