(ฟรี) เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมสัมมนา ในหัวข้อ Plastic Packaging : Opportunities and Challenges for Sustainability

      บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีปริมาณการใช้งานสูงมากในปัจจุบัน จากคุณสมบัติ การขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภท น้ำหนักเบาและราคาถูก โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้งานแบบครั้งเดียว (Single-use Plastics) รวมถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกไม่ถูกวิธี ขาดการวางแผนการจัดการหลังการใช้งานที่ถูกต้อง เกิดเป็นขยะพลาสติกจำนวนมากตกค้างจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนำแนวคิดการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกตลอดวงจรชีวิตตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงการจัดการหลังใช้งาน โดยการลดขยะพลาสติกตั้งแต่การผลิต ลดการใช้พลาสติกในขั้นตอนการบริโภคและการจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้งาน

      จากประเด็นดังกล่าว สถาบันพลาสติก ร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจการขับเคลื่อนงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท คุราเร่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย จํากัด จึงได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ Plastic Packaging : Opportunities and Challenges for Sustainability เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามแนวทางการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

Plastic Packaging : Opportunities and Challenges for Sustainability มีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

  1. Sustainability Outlook for Plastic Packaging
  2. Designing for the Future: Trends and Challenges in Sustainable Packaging
  3. Kuraray driven to sustainability packaging with barrier solution
  4. The path to sustainable packaging, Evolution from concept to product
  5. Suggestions for adapting the plastic packaging industry for sustainability

วิทยากรที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ ได้แก่

1.อาจารย์ มยุรี ภาคลำเจียก

Advisor and Packaging Expert

สถาบันพลาสติก

2.คุณคเชนท์ หล่อทรัพย์คง

Application Development Center เป็น Food and Beverages Business

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

3.คุณศิรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

Application and Market Development Leader, Green Polymers Business

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

4.คุณปวีณา อินส่ง

Marketing Development

บริษัท คุราเร่ (ประเทศไทย) จำกัด

5.ดร.วริษฐา แสงฤทธิ์

Head of Key account management, APAC, Packaging Adhesives, Henkel Adhesives Technologies

บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย จํากัด

 

ผู้ประกอบการที่สนใจ ต้องการเข้าสัมมนาครั้งนี้ สามารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/4aw6HBw

เพื่อร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก เพื่อสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.

การสัมมนานี้ ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Tel.02 3915340-43 ต่อ 425

Website : www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

 

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2024-05-09
  • สิ้นสุด: 2024-05-09
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: Zoom Application
ดาวน์โหลด