BCG MODEL

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก
ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของประเทศไทย ที่มีทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมมีการเพาะปลูกอ้อย ทำให้มีผลผลิตต่อไร่ที่สูง

สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพนำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการและเกษตรกร

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยและน้ำตาลทราย

จึงได้ดำเนินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (BIO ECONOMY NON-FOOD) มีวัตถุประสงค์

.

เพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาล · พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ · การพัฒนาอย่างยั่งยืน

.

โดยการนำอ้อยหรือผลผลิตจากอ้อยมาเป็นวัตถุดิบนำร่องของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย สร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบดังกล่าว

ให้สอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมด้านชีวภาพตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อวางรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมชีวภาพของภูมิภาคในอนาคต

.

BCG MODEL จะไปในทิศทางใด
จะพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้อย่างไร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ของท่าน

Bioeconomy

Circular Economy

Green Economy

 

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ผ่านระบบ ZOOM

สมัครเลย  FREE ไม่มีค่าใช้จ่าย https://qrgo.page.link/J9Cxs

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์พัฒนาบุคคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425
.
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2021-11-01
  • สิ้นสุด: 2021-11-01
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: ZOOM APPLICATION
ดาวน์โหลด