ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2561

เดือนพฤษภาคม ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +3.24% โดยมีปัจจัย ดังนี้

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 0.13 % จากสินค้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ (HDD) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องประดับอัญมณี

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 1.38 % จากเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์กระดาษ

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 7.42 % จากสินค้ารถยนต์และน้ำตาล

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=1058

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

http://indexes.oie.go.th/
**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

รวบรวมข้อมูลและจัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก 
โทร 0 2391 5340 ต่อ 311-313
#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

ดาวน์โหลด