ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนมกราคม2561

เดือนมกราคม ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +3.44% โดยมีปัจจัย ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 1.01% จากยางพารา เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 3.12% จากน้ำมันพืช น้ำมันเชื้อเพลิง เวชภัณฑ์ ปิโตรเคมี สี สายไฟฟ้า
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 5.44% จากสินค้ารถยนต์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

                   น้ำตาลและผลิตภัณฑ์พลาสติก 


              สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=1046

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online 
http://indexes.oie.go.th/
**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

ดาวน์โหลด