ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนธันวาคม 2560

เดือนธันวาคม ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +2.35% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 3.09% จากสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา รถยนต์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง 1.6% จากโลหะพื้นฐาน สิ่งทอขั้นต้น ผลิตภัณฑ์โลหะ ยาสูบ เป็นต้น
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 9.92% จากสินค้าเครื่องยนต์รถยนต์ น้ำตาล


              สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=1045

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online 
http://indexes.oie.go.th/
**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

ดาวน์โหลด