ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนตุลาคม 2560

เดือนตุลาคม ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +0.48% โดยมีปัจจัย ดังนี้

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 1.29% จากผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นหลัก

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง 0.25% จากสิ่งทอขั้นต้น โลหะพื้นฐาน มันสำปะหลัง

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 0.22% จาก สินค้าเครื่องยนต์รถยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค

หมายเหตุ ไม่รวมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

              สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=44

 

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

http://indexes.oie.go.th/

**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**