ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

เดือนกรกฎาคม ดัชนีผลผลิตหดตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 5.10% โดยมีปัจจัย ดังนี้

  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ หดตัวตัว 9.88% จากสินค้ารถยนต์ เครื่องยนต์ เป็นหลัก
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก หดตัวลง 3.07% จากสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา อาหารทะเล เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก  
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ หดตัวลง 1.96% จากสินค้าน้ำดื่ม ยาสูบ และสิ่งทอขั้นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://indexes.oie.go.th

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ ให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ

ง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

factory.oie.go.th/oieOnline/

**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวนดัชนีอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

ดาวน์โหลด