ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไทยและแนวโน้ม ประจำเดือนธันวาคม 2558

ปี 2558 ดัชนีผลผลิตกระเตื้องขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32

จากการฟื้นตัวขึ้นของเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
  • นโยบายช่วยเหลือภาคเกษตร ภาคอสังหาริมทรัพย์
  • การช่วยเหลือ SME ในการประกอบกิจการ

ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น     

อย่างไรก็ตาม ปัญหาราคาสินค้าเกษตรสำคัญๆที่ตกต่ำและได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เป็นปัจจัยที่กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศอยู่ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่ชะลอตัว กระทบต่อการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมและแปรรูปการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกเป็นหลักมีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 3.55

* รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

 

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ ให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ

ง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

factory.oie.go.th/oieOnline/

**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวนดัชนีอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

ดาวน์โหลด