โครงการพลาสติกไม่ใช่ขยะ เปลี่ยนมันให้มีค่า

    ด้วยสภาพแวดล้อมของโลกในทุกวันนี้เต็มไปด้วยปัญหามลพิษ ซึ่งขยะมูลฝอยก็เป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาเหล่านั้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่มีอายุที่ยาวนานกว่า 400 ปีจากปัญหาเหล่านี้ สถาบันพลาสติกร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พลาสติกไม่ใช่ขยะ เปลี่ยนมันให้มีค่า” ซึ่งมุ่งเน้นการรณรงค์ และสร้างแรงกระตุ้น เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน  โดยจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการนำเอาขยะพลาสติก อาทิ ขวดพลาสติก ถาดโฟม ถุงพลาสติก เป็นต้น นำมาแลกสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ดาวน์โหลด