Training Past #2 10 Team By crafting on your Business Review การอบรมรอบ 10 ทีม

Training Past #2 10 Team

By crafting on your Business Review การอบรมรอบ 10 ทีม

 

 

เพิ่มเติมกับการอบรมใน พาร์ทสอง ใน กิจกรรม crafting on your Business  ที่ต้องการมุ่งหน้า สู่การสานฝัน และ สร้างสรรค์นวัตกรรม พลาสติก ได้มีวัตถุสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ก็คือ การมุ่งสร้างนักนวัตกรรม เสริมสร้างนวัตกรรม ตลอดจน พัฒนานวัตกรรมให้กับ กลุ่มธุรกิจ ที่มีการเริ่มต้นสำหรับเดินหน้าพัฒนาไปแล้วก็ดี เพื่อสานต่อ แนวคิด หรือ นวัตกรรมดังกล่าว ให้สามารถต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น   บริษัท พีทีที จีซี จำกัด (มหาชน) จึง จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ศูนย์ ITC และ สถาบันพลาสติก เพื่อเดินหน้าและสานต่อนวัตกรรมต่างๆ ของนักคิดให้สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสามารถเชื่อมโยงสู่งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง

 

โดยเมื่อ 20/9/62 ที่ผ่าน ต่อเนื่องสำหรับนักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถต่อยอดและสานต่อ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมได้แล้ว สิ่งสำคัญอีกประการ คือ การสร้างองค์ความด้านธุรกิจก ไม่ว่าจะเป็นช่องทางสำหรับการทำธรุกิจ หน่วยงาน และ องค์กรสนับสนุนการพัฒนา การมองแผนธุรกิจและสร้างแผนธุรกิจอย่างครบวงจร ด้วยการอบรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆให้กับนักออแบบใน 3 ด้านประกอบด้วย
1. ความรู้ด้านธรุกิจเชิงพาณิชย์กับการต่อยอดเพื่อสินเชื่อธุรกิจ

2.ความรู้และแนวคิดกับ Design อย่างมืออาชีพ

3.การสร้างธุรกิจ ด้วย BMC Business Model Canvas

 

ในส่วนของการอบรมให้ความรู้ดังกล่าวได้ร่วมเชิญ ผู้รู้และผู้เชียวชาญในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ เสริมสร้างความเข้าในในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมการพัฒนาแผนธุรกิจอย่างลงตัวและเหมาะสม ได้แบ่งตามหัวข้อทั้ง 3 ประการข้างต้นประกอบด้วย
หัวข้อ ความรู้ด้านธรุกิจเชิงพาณิชย์กับการต่อยอดเพื่อสินเชื่อธุรกิจ ได้รับเกรียติจาก คุณสาโรจน์ องค์วิศิษฐ์ ตำแหน่ง VP, SME Business Leader จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB SMEs

หัวข้อ ความรู้และแนวคิดกับ Design อย่างมืออาชีพ ได้รับเกรียติจาก  นักออกแบบมืออาชีพอย่าง คุณชานนท์ ยอดหงษ์ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.ณัฐธิดา ธีรนาทสิน

หัวข้อ การสร้างธุรกิจ ด้วย BMC Business Model Canvas ได้รับเกรียติจาก ดร.ณัฐนรินทร เนียมประดิษฐ์ อาจารย์และผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการ BMC

โดยการอบรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักออกแบบ และส่งเสริมการสร้างมุมมองในเชิงธรุกิจได้อย่างเป็นรปธรรมมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเติมกิจกรรม
http://csc.pttgcgroup.com
https://diit.dip.go.th
เพิ่มเติมกิจกรรมได้ที่
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4
#สถาบันพลาสติก #PDD #PlasticsInnovation

ดาวน์โหลด