กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่มีความเป็นเลิศและยั่งยืนสู่สากล โดยส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ด้วยการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีชีวภาพหรือกระบวนการทางเคมีชีวภาพในการผลิตเส้นใยจากวัสดุทางการเกษตร เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอในอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ วัสดุกันกระแทกและบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ แผ่นกรองเชื้อโรคในอุตสาหกรรมอาหาร และวัสดุชีวภาพทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ รวมถึงบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือให้เป็นกลไกสนับสนุนและสร้าง

 
 
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ภาคการผลิต
ในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีความสนใจนำเส้นใยชีวภาพ มาพัฒนาต่อยอดร่วมกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ตามแนวคิด BCG Model 
 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากเส้นใยชีวภาพ ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ
 
 
 
- สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม -
1.วินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้น (First Visit) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Man-Day เพื่อประเมินข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ
2.คำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพทั้งสิ้น 8 Man-Day
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 มิถุนายน 2567 (ด่วน‼️รับจำนวนจำกัด)
 
.....เกณฑ์การรับสมัคร.......
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
2. สถานประกอบการในพื้นที่ 7 จังหวัด
ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา พัทลุง ตรัง
.
.
</p>
        </div>
                  <section id=
ดาวน์โหลด