เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในไทยห้ามพลาดกับโครงการ BDS ที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกบูธมากถึง 80%!

พิเศษ  กับผู้ประกอบการ SME ห้ามพลาดกับโครงการ BDS
ที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกบูธมากถึง 80%
 
 
.
สนใจจองบูธ คลิก! https://bit.ly/4bPMF6L
อ่านรายละเอียด : https://bds.sme.go.th/Service/Detail/955
หรือติดต่อ คุณตั้ม 087-515-3175 และ คุณเป 092-258-3286
.
 

หลักฐานและเอกสารประกอบ

เอกสารสำหรับนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

 1. หนังสือรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามตามใบรับรองบริษัท
 3. กรณีมอบอำนาจ โปรดเตรียมหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
 4. เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด. 50 ปีล่าสุด (ทุกหน้า) (หรือปี 2564–2566 ปีใดปีหนึ่ง) พร้อมใบเสร็จ
 5. แบบฟอร์มการไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 6. เอกสารงบกำไรขาดทุนปีล่าสุดของบริษัท (ถ้ามี)
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือใบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 3. เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ปีล่าสุด (ทุกหน้า) (หรือปี 2564–2566 ปีใดปีหนึ่ง) พร้อมใบเสร็จ กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี และไม่ได้ยื่น ภ.ง.ด.90 ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • เอกสารยืนยันสถานะการประกอบกิจการตามแบบฟอร์มที่ สสว. กำหนด
  • สำเนาเอกสารรายรับ รายจ่าย ของวิสาหกิจชุมชนในปี 2565 และ/หรือ ปี 2566 ที่ลงนามรับรองโดยประธานกลุ่ม
  • สำเนาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในนามของวิสาหกิจชุมชน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ในนามของวิสาหกิจชุมชน
 
.
พบกับทุกท่านในงาน A-PLAS 2024
19 - 21 กันยายน 2567
ฮอลล์ 103 ไบเทค บางนา
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics

ดาวน์โหลด