เชิญชวนผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจกับโครงการการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไปพลางก่อน)

     ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฐานรากของประเทศอยู่ในสภาพที่ประสบปัญหาหลากหลายด้าน เช่น ปัญหาการขาดปัจจัยการผลิตไร้ที่ดินทำกินเข้าไม่ถึงแหล่งทุน ขาดความรู้ในการผลิต    เป็นต้น เมื่อมีผลผลิตล้นเกินก็เกิดปัญหาด้านการตลาด พืชผลราคาตกต่ำทำให้มีปัญหาหนี้สิน มีปัญหาในครัวเรือนและสังคมติดตามมา

     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกลของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center: ITC) ที่มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเครือข่าย และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีกลไกที่เป็นการบริการเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และบรรจุภัณฑ์ (Pilot Plant) แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การนำเอาแนวคิด หรืองานวิจัย มาผ่านกระบวนการออกแบบใหม่หรือต่อยอดให้เหมาะสมกับการผลิต การทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมการทดสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือดิจิทัลในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสถานประกอบการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือดิจิทัล ภายใต้ “กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) โดยส่งเสริมองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ

ภายในกิจกรรมได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมผ่าน 2 กิจกรรมได้แก่

1.กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

2.กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
- อุตสาหกรรม S-Curve
- อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
- อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
- อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- อุตสาหกรรมเซรามิค
- อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดลำปาง น่าน แพร่หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ

ระยะเวลาการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันนี้ - 27 ธันวาคม 2566 (จำนวนจำกัด)
หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จะทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และมีคุณสมบัติตามเป้าหมายที่กำหนด

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/fbcSi58zqkemKzEg6

สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (DIProm ITC)
Website : https://www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

ดาวน์โหลด