ประชาสัมพันธ์บริการเพื่อการวิจัยข้อมูลจากสวนดุสิตโพล

 

   โลกอยู่ใน “ยุคสารนิเทศ” (Information Age) ทำให้ทุกคนจำเป็นต้องใช้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ฯลฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง จากการที่โลกในยุคปัจจุบันปริมาณข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาล จนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า “Information  Explosion” ทำให้ไม่สามารถที่จะบริโภค ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ได้ทุกเรื่อง จึงได้เกิด  “วิชาสารนิเทศศาสตร์” (Information Science) เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข่าวสารข้อมูลความรู้ได้อย่างเป็นระบบ ผู้ที่ได้รับการฝึกนั้นก็คือ “นักสารนิเทศ” ที่จะให้บริการแก่คนทั่วไปได้ใช้ ติดตามข่าวสาร ข้อมูลความ รู้อย่างชาญฉลาด สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จึงได้เปิดสอนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) ในปี พ.ศ. 2534 เพื่อผลิต “นักสารนิเทศ” ออกไปรับใช้สังคม

นับตั้งแต่ปี 2538 สวนดุสิตโพลเริ่มมีการรับงานจากหน่วยงานภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเรียกว่า โพลธุรกิจ ในช่วงแรกสวนดุสิตโพลจะทำหน้าที่ออกแบบสอบถาม และลงเก็บข้อมูลภาคสนาม  นำข้อมูลที่ได้จากภาคสนามส่งให้กับบริษัท PROCESS LINES ประมวลผล ต่อมามีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประมวลผล เจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อขับเคลื่อนการทำโพลสาธารณะ และโพลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อการขับเคลื่อนด้านข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้พัฒนาการให้บริการสู่องค์กรประกอบด้วย

สามารถเข้าดูบริการจากสวนดุสิตโพลได้ที่ : https://suandusitpoll.dusit.ac.th/services-2

ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าใช้บริการสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ 

สวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 02-244-5210-1
แฟกซ์: 02-244-5600-1
อีเมล์: [email protected]
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.suandusitpoll.dusit.ac.th / www.facebook.com/suandusitpoll

ดาวน์โหลด