ประชาสัมพันธ์ โครงการ22-CP-01-GE-TRC-A: Training Course on Advanced Internet of Things Applications for Smart Manufacturing

ด้วยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization - APO) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้แจ้งรายละเอียดโครงการ 22-CP-01-GE-TRC-A: Training Course on Advanced Internet of Things Applications for Smart Manufacturing ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ
มีสัญชาติไทย (For Thai Nationals only)
ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครหรือรอผลการสมัครเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของเอพีโอที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
สามารถเข้าร่วมโครงการเอพีโอได้ปีละ 1 ครั้ง
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นอย่างดี
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
มีทัศนคติที่ดีและยินดีที่จะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการให้กับหน่วยงานอื่นที่สนใจ

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัคร ประกอบด้วย

APO Candidate’s Biodata – ภาษาอังกฤษ (โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

APO Medical and Insurance Declaration Form
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีอาการโรคตามที่ระบุไว้ในข้อ a-k ให้กรอกแบบฟอร์มทั้งสองแผ่น ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์
กรณีที่ผู้สมัครมีอาการตามที่ระบุ ต้องไปตรวจร่างกายและให้แพทย์ลงนามรับรองในเอกสารว่าสุขภาพของท่านจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและการเข้าร่วมโครงการ
ส่งกลับเป็นไฟล์ Excel มายัง liaison@ftpi.or.th
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ – ภาษาไทย (โปรดคลิกเพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์)

2. ข้อมูลแนะนำหน่วยงาน ในกรณีที่หน่วยงานของท่านมีเว็บไซต์ ให้แจ้งที่อยู่เว็บไซต์ (website address) ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือแนบเป็นไฟล์แนะนำหน่วยงาน (แนบเป็นไฟล์)

3. สำหรับผู้สมัครจาก SMEs ข้อมูลแสดงรายได้ต่อปีของบริษัท เพื่อยืนยันสถานะตาม นิยามของ สสว. (แนบเป็นไฟล์)

4. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด ถึง ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (แนบเป็นไฟล์)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ftpi.or.th/services/apo/application/qualification

ดาวน์โหลด