ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

     ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

     ทั้งนี้ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานโอเอสโอ และคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอีื่นๆ และพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและเพียงพอที่จะรองรับงานในระดับสากล

 

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบนี้ หรือ Link

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. มีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 61 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือก

2. มีประสอบการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารในงานด้านการกำหนดนโยบายหรือการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี และอยู่ในตำแหน่งที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์ มีอำนาจในการบังคับบัญชา สั่งการ

3.มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการมาตรฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หรือการพลิกฟื้นองค์กร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีความสามารถในการสื่อที่ดีทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอีัยดเพิ่มเติม Link

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
เลขที่ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท , กรุงเทพ 10400

 
Telephone 0-2617-1727-36 
Fax 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9
 

 

ดาวน์โหลด