สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสามัญ (PITH Full Membership’s Benefits)
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
วารสาร Plastics Foresight (Plastics Foresight Magazine)
3 เล่ม/ฉบับ
(รายไตรมาส)
3 copies/issue
(quarterly)
ทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติก และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ของ สถาบันฯ
3 เล่ม/ชุด (ราย 2 ปี)
3 copies/series (biannual)
บทวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลวิจัยโครงการตามต่างๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการ
โอกาสในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ
สิทธิพิเศษหรือส่วนลด (discount)
- ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เช่น โครงการ Productivity ฯลฯ (กรณีมีค่าใช้จ่าย )
20%
สิทธิพิเศษหรือส่วนลด (discount)
- การเข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันฯ จัด (กรณีมีค่าใช้จ่าย)
- การสัมมนาตามหลักสูตรที่สถาบันฯ จัด (กรณีมีค่าใช้จ่าย)
- การจัดอบรม In-House Training ตามหลักสูตรที่สถาบันฯ จัด
20%
สิทธิพิเศษหรือส่วนลด (discount)
- การลงโฆษณาในวารสาร Plastics Foresight
- การลงโฆษณาในเอกสารเผยแพร่ของสถาบันฯ
- การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ ของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ www.thaiplastics.org ฯลฯ
20%
โอกาสในการประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี เครื่องจักร / นวัตกรรมของบริษัทๆ ไปยัง ผู้ประกอบการ/ผู้แปรรูปในอุตสาหกรรมพลาสติก โดย
- เอกสารแทรกผ่านวารสาร Plastics Foresight
- Direct Email ไปยังผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก
- ประชาสัมพันธ์ผ่านการสัมมนาที่สถาบันฯจัดขึ้น
(ฟรี 1 ครั้ง/ปี)
(free 1 time/year)
สิทธิพิเศษในการเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล บทวิเคราะห์เชิงลึก ผ่านเว็บไซต์ www.thaiplastics.org
ฟรี 1 username