โครงสร้างองค์กร
การดำเนินงานของสถาบันพลาสติกจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านนโยบายและแผนของคณะกรรมการสถาบันพลาสติก โดยมีผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของสถาบันฯ และการบริหารจัดการภายในสถาบันจะแบ่งออกเป็น 5 สายงาน ดังนี้
ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก
มีหน้าที่ในการบริหาร ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ
สายงานวิชาการและข้อมูลสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำงานวิจัยและฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมพลาสติกให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจ สำหรับสมาชิกและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยและยังมีหน้าที่กลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นเพื่อจัดทำเป็นสิ่งตีพิมพ์ อาทิ วารสาร Plastics Foresight, Special Report, Facts & Figure เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้กับสมาชิกสถาบันฯ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก
สายงานเทคโนโลยีและการจัดการ
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทคโนโลยีและการจัดการให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีโครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก
สายงานฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาด
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นผ่านการจัดอบรมสัมมนาต่างๆ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ อาทิ การจัดหาสมาชิกสถาบันฯ เพิ่มเติม การขายโฆษณาในวารสาร Plastics Foresight
สายงานโรงเรียนโรงงาน
มีหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการศูนย์บ่มเพาะทักษะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติก
สายงานบริหารงานทั่วไป
ดูแลงานธุรการทั่วไป งานด้านบุคคล การเงิน จัดทำบัญชีเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและงานธุรการทุกประเภท รวมถึงเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสายงานต่างๆ ในกรณีที่มีปริมาณงานเข้ามามากเป็นพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา
ดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา วัสดุและเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงงานบริการเพื่อการดำเนินงานของสถาบันฯ
เลขานุการ
มีหน้าที่ประสานงาน และช่วยเหลืองานของผู้อำนวยการสถาบันตลอดจนช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ในสายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติมเนื่องจากมีปริมาณงานเข้ามามากเป็นพิเศษในระยะเวลาช่วงสั้น