ประกาศ
 

Update เอกสารเผยแพร่
 • ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย
  ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนตุลาคม 2559
 • บทความ
  ส่องนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
 • PITH Analysis
  PITH Analysis October 2016
 • ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย
  ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2559
 • PITH Analysis
  PITH Analysis September 2016
 • ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย
  ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 • PITH Analysis
  PITH Analysis August 2016
 • ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย
  ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 • PITH Analysis
  PITH Analysis July 2016
 • เอกสารประกอบงานสัมมนา
  เอกสารประกอบการสัมมนา " ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ใช้พลาสติกถูกวิธี ชีวีปลอดภัย "
 • เอกสารประกอบงานสัมมนา
  เอกสารประกอบการสัมมนา " Check Up สถานการณ์พลาสติกไทย กับศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติก"
 • เอกสารประกอบงานสัมมนา
  เอกสารประกอบการสัมมนา "ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้วยคู่มือปฏิบัติที่ดีและการนำร่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อยกระดัลผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล"
 • เอกสารประกอบงานสัมมนา
  เอกสารประกอบการสัมมนา การจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Development Center) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน
 • Code Of Practice
  คู่มือการบริหารจัดการในโรงงานอัดรีดท่อพลาสติก
 • Code Of Practice
  คู่มือการบริหารจัดการในโรงงานเป่าขวดพลาสติก
 • ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย
  ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2559