Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสินค้าเกษตรแปรรูป

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 07-02-2022
 • สิ้นสุด 07-02-2022
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

เปิดประตู สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ FIRST STEP TOWARDS MEDICAL DEVICE INDUSTRY รุ่น 3

1000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 23-02-2022
 • สิ้นสุด 23-02-2022
 • เวลา 13:30:00-16:30:00

อบรมการใช้ซอฟท์แวร์ INVENTOR

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 02-03-2022
 • สิ้นสุด 18-03-2022
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

อบรมการใช้ซอฟท์แวร์ Fusion 360

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 03-02-2022
 • สิ้นสุด 18-02-2022
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth