Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมสัมมนาในหัวข้อ "เสริมสร้างไอเดียนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน"

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 30-01-2023
 • สิ้นสุด 30-01-2023
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมพืชกัญชง

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 10-01-2023
 • สิ้นสุด 12-01-2023
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

หลักสูตร กระบวนการผลิตพลาสติก และเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่นที่ 5

3000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 08-12-2022
 • สิ้นสุด 08-12-2022
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

หลักสูตร ECO-DESIGN OF PLASTIC PACKAGING FOR THE FUTURE

1500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 07-12-2022
 • สิ้นสุด 07-12-2022
 • เวลา 09:00:00-12:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth