Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

Packaging Trend for New Normal จับตามอง... เทรนด์บรรจุภัณฑ์หลังโควิด-19

1500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 02-07-2020
 • สิ้นสุด 02-07-2020
 • เวลา 13:00:00-16:00:00

สัมมนาออนไลน์พลาสติก ฟอรั่ม Webinar

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 02-04-2020
 • สิ้นสุด 02-04-2020
 • เวลา 14:15:00-16:00:00

เทคนิคการฉีดพลาสติก พื้นฐาน รุ่นที่ 21

7500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 21-04-2020
 • สิ้นสุด 23-04-2020
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

สัมมนา “The Future of Plastics 2020” รู้ทันเทรนด์ คิดทำทัน

2500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 23-01-2020
 • สิ้นสุด 23-01-2020
 • เวลา 08:00:00-16:30:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth