ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เดือนมิถุนายน ดัชนีผลผลิตขยายตัวขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +0.82% โดยมีปัจจัย ดังนี้

  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ ขยายตัว (+3.07%) จากสินค้ารถยนต์ เป็นหลัก
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ขยายตัวเล็กน้อย (+0.79%) จากการเพิ่มขึ้นของเครื่องปรับอากาศ เป็นหลัก  
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ หดตัวลง (-1.26%) จากสินค้าน้ำดื่ม สิ่งทอขั้นต้น ยาสูบ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต น้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์กระดาษ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://indexes.oie.go.th

 

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ ให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!!

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ

ง่ายๆ ด้วยตนเอง

โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

factory.oie.go.th/oieOnline/

**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวนดัชนีอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

ดาวน์โหลด