สถาบันพลาสติกให้บริการรับรองวัตถุดิบ

ประกาศสถาบันพลาสติก ที่ 2/2561

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560 ข้อ 15 () ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้สถาบันพลาสติก ซึ่งเป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยรวมถึงเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีนั้นได้มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของการจัดทำวัตถุดิบ และต้องไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรฉบับดังกล่าว สถาบันพลาสติกจึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการยื่นขอรับรองวัตถุดิบ ตามประกาศสถาบันพลาสติก และเอกสารอื่นๆ ดังไฟล์สำหรับดาวน์โหลดต่อไปนี้

ดาวน์โหลด