สถาบันพลาสติก ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ Dow PPP Plastics และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลง ความสำเร็จโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน

ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยสถาบันพลาสติก ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ Dow PPP Plastics และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลง ความสำเร็จโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน


รวมทั้งหมด 88 รายการ

1 2 3 4 5 6 7 8