ฉีดพลาสติก
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการฉีดพลาสติก ระดับกลาง รุ่นที่ 8
วันที่ : 20 June 2018 - 22 June 2018
เวลา : 09:00 - 17:00
สถานที่ : สถาบันพลาสติก ห้องอบรมPITH 1 ชั้น2 อาคารปฏิบัติการ A (Shop A)
ค่าใช้จ่าย (ต่อคน) : 8,500.00 บาท

สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกาารอบรมกรณีที่มีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 8 คน และจะแจ้งล่วงหน้าภายใน 1 สัปดาห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 422

โทรสาร 02-712 3341

E-mail training@thaiplastics.org

กลับหน้าหลัก วิธีชำระเงิน สำรองที่นั่ง Share