อัตราค่าสมาชิก
อัตราค่าสมาชิก
ผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและพอลิเมอร์/ผู้ผลิตเม็ดคอมพาวนด์/คอมโพสิท/ผู้แทนจำหน่าย (Converters, Compounders, Traders/ Agent)
ยอดขาย (Sale) ≤ 500 ล้านบาท (Million Baht) 10,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ยอดขาย (Sale) 501 - 1,000 ล้านบาท (Million Baht) 30,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ยอดขาย (Sale) 1,001 - 3,000 ล้านบาท (Million Baht) 50,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ยอดขาย (Sale) > 3,000 ล้านบาท (Million Baht) 100,000 บาท/ปี (Baht/Year)

 

ผู้ผลิต/ผู้ค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์หรือให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก/ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน/ ผู้ประกอบการอื่นๆ (Machine/ Tooling/ Service Providers/ Bank & Finance/ Others)
ยอดขาย (Sale) ≤ 500 ล้านบาท (Million Baht) 10,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ยอดขาย (Sale) 501 - 1,000 ล้านบาท (Million Baht) 30,000 บาท/ปี (Baht/Year)
ยอดขาย (Sale) 1,001 - 3,000 ล้านบาท (Million Baht) 50,000 บาท/ปี (Baht/Year)