กิจกรรมโครงการ
สถาบันพลาสติกให้บริการรับรองวัตถุดิบ
4/10/2016

ประกาศสถาบันพลาสติก ที่ 1/2559

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 73/2559 ข้อ 15 (3.2.1) ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 กำหนดให้สถาบันพลาสติก ซึ่งเป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยรวมถึงเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีนั้นได้มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของการจัดทำวัตถุดิบ และต้องไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย

          เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรฉบับดังกล่าว สถาบันพลาสติกจึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการยื่นขอรับรองวัตถุดิบ ตามประกาศสถาบันพลาสติก และเอกสารอื่นๆ ดังไฟล์สำหรับดาวน์โหลดต่อไปนี้

กลับหน้าหลัก Share